Visie.

Elk van ons heeft een muze, misschien reeds gevonden of ergens diep van binnen, nog te ontdekken. Hiermee aan de slag gaan is wat we doen in

Visie

Basisideeën.

  • Pluralisme: wij streven naar een houding die getuigt van respect voor alle overtuigingen op maatschappelijk, politiek, filosofisch en/of religieus vlak onafhankelijk van ras- gender-of lichaamskenmerken.
  • Evenwicht  individu en maatschappij: we zien onze school als één grote familie, waarin de kinderen zich kunnen ontplooien met respect voor zichzelf, de ander en hun omgeving. We kiezen voor een kritische, maar open onderzoekshouding, zodat alle kinderen zich kunnen ontplooien naar hun eigen mogelijkheden.  

Visie

Basisdoelstellingen.

We vertrekken vooral vanuit de leef- en denkwereld van onze kinderen. Daaruit ontstaan leerprocessen.
De school werkt met alle aspecten van het kind. We vinden het belangrijk dat zowel het verstandelijke als het sociaal-emotionele, creatieve, communicatieve, lichamelijke en de wil om te groeien  aan bod komen. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak kansen biedt om tot een harmonische zelfontplooiing te komen. De school wil kinderen helpen uitgroeien tot sociale en zelfstandige mensen. Daarbij werken we op volgende domeinen: 
  • respect voor zichzelf, anderen en omgeving
  • onderzoekende en coöperatieve houding 
  • zelfredzaamheid en zelfsturing
  • verbindende communicatie
In de werking van de school is er zowel aandacht voor het individuele kind als voor de groep. De nadruk ligt op het groepsgebeuren, de groepsdynamiek en de groepsverbondenheid.
De school is geen eiland, daarom is een open houding tegenover de maatschappij noodzakelijk.
Om al deze doelstellingen optimaal na te streven, kiezen wij voor een kleinschalige school waar kinderen zich thuis voelen.

Visie

Relatie kind - begeleider.

Als basis wordt de houding van gelijkwaardigheid aangenomen. De begeleiders worden met hun voornaam aangesproken en gaan een persoonlijke relatie aan met de kinderen.  De begeleider neemt een sturende rol op in het leerproces van de kinderen. Veel aandacht wordt besteed aan de specifieke leefwereld van de kinderen om zo hun bedoelingen juister te kunnen begrijpen. Op deze manier kunnen we beter inspelen op wat zij vragen, vertellen en opmerken.

Visie

Respect en verantwoordelijkheid.

Wij verwachten van de kinderen, dat ze respect en verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Onze basiswaarden zijn respect voor zichzelf, de ander en zijn omgeving. 
Aan elk kind trachten we zoveel mogelijk ruimte te geven. Wanneer er zich een conflictsituatie voordoet zoeken we samen naar een geschikte oplossing. We stimuleren de kinderen om met elkaar in gesprek te gaan. Om conflicten zoveel mogelijk te vermijden worden er regels en afspraken gemaakt. Regels worden bepaald door de school en moeten zonder meer gevolgd worden, bijvoorbeeld het aanvangsuur van de school. Afspraken komen meestal tot stand in samenwerking met de kinderen en kunnen veranderen afhankelijk van de situatie. 
Het materiaal dient met zorg gebruikt te worden zodat het ook voor anderen nog optimaal bruikbaar is. De lokalen laten we netjes achter zodat dit een fijne plek is om te zijn. Opgedane kennis en vaardigheden doorgeven aan elkaar is eveneens een verantwoordelijkheid. 

Visie

Graadklaswerking.

We kiezen bewust voor graadklassen, zodat kinderen gestimuleerd worden om te leren van en te zorgen voor elkaar.

Visie

Individuele groei en ontwikkeling.

We gaan er vanuit dat keuzes van kinderen overeenstemmen met hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Vanuit die optiek vinden wij het belangrijk om de weg niet strikt voor hen uit te stippelen, maar hen een kader aan te bieden en hen te stimuleren om zelf en samen op ontdekkingstocht te gaan.