Freinetschool

De Muze.

Freinetschool De Muze volgt net als alle basisscholen het leerplan. 
Alleen is de manier waarop we dat doen anders.​

in het kort.

Lerend ontdekken of ontdekkend leren?

Omdat kinderen van nature leergierig zijn, gaan we dààr waar een project of onderzoek ons brengt. Want, leren is niet alleen opnemen wat anderen bedacht hebben, je leert pas echt als je al doende kan zoeken en ontdekken en daar met anderen over kunt communiceren. Op deze manier leren we onze kinderen met een open kijk in de wereld te staan. 

We kiezen bewust voor graadklassen, omdat we ervan overtuigd zijn dat kinderen vooral leren van en met elkaar. Structuur, planning en afspraken zijn hierbij essentieel. Onze kinderen zorgen mee voor de klas- en schoolwerking. Zo leren ze zichzelf en anderen kennen. Respectvol omgaan met elkaar ligt ook hier aan de basis. Muzisch bezig zijn vind je overal in onze werking terug. Tijdens onze ateliers leren kinderen in gemengde groepen van en met elkaar. Onze school wordt gedragen door onze kinderen, begeleiders èn ouders. Dat maakt onze school echt uniek. 

Ouderparticipatie: samen school maken.

Naar De Muze gaan hoort een bewuste keuze te zijn. Ouders dragen, daar waar mogelijk en volgens persoonlijke kwaliteiten, hun steentje bij. Zulk positief engagement creëert een fijn leer- en leefklimaat voor onze kinderen. Zo kunnen ouders (of grootouders, nonkels en tantes,…) kinderen mee begeleiden op uitstappen, hulp bieden bij ateliers, de klassen poetsen,… Ouders kunnen zich tevens aansluiten bij onze werkgroepen die elk specifiek hun eigen verantwoordelijkheid dragen. Zo zijn er bv. de werkgroepen: feest, communicatie, logistiek, MOS, poets,… De werkgroepen organiseren en coördineren de taken en vragen hulp aan de andere ouders om een handje toe te steken. 

De basisregels en afspraken voor

een goede schoolwerking.

Het samenleven en werken vraagt een aantal regels en afspraken. We proberen zoveel mogelijk in overleg met de kinderen, begeleiders en/of ouders de afspraken te maken. Toch zijn er een aantal basisregels waarvan we verwachten dat iedereen (kinderen, ouders en personeel) er zich aan houdt.

We zorgen voor een propere en ordelijke school. Concreet betekent dit: alles op de plaats waar het hoort.

Aan de kinderen wordt gevraagd:

 • de boekentassen op de afgesproken plaats te zetten
 • jassen en schoenen op te bergen en pantoffels aan te trekken.

Aan de ouders wordt gevraagd:

 • om kleuters en jonge kinderen hierbij te helpen
 • pantoffels en laarzen mee te geven en regelmatig te controleren
 • alle kledij, ook sportgerief, en brooddozen te naamtekenen.

Aan de begeleiders wordt gevraagd om regelmatig het achtergebleven materiaal te sorteren.

We hebben respect voor elkaar, voor planten, voor dieren en voor materiaal. Wij werken deze regel concreet uit in de klas, samen met de kinderen.
De kinderen horen op school aanwezig te zijn om 8.35u. De lessen starten om 8.40u. Wij verwachten van alle ouders, dat zij zorgen dat hun kinderen op tijd aanwezig zijn. Indien door ziekte of andere reden, een kind niet naar school komt, gelieve te verwittigen vóór 9.00u.
Tijdens de pauzes bevinden de leerlingen zich in principe niet in de gangen of in de lokalen, tenzij met toestemming van een begeleider.
Om de plaats van toezicht te verlaten, moeten de kinderen toestemming vragen. Om veiligheidsredenen vragen we aan de ouders om de poort dicht te trekken bij aankomst en vertrek.
Naast deze regels gelden in de school een aantal afspraken. Deze zijn in overleg tot stand gekomen en kunnen door alle partijen opnieuw in vraag gesteld worden.
Voor de kinderen gelden een aantal tuinafspraken voor pauzes en opvang.
De voeding proberen we op school zo gezond mogelijk te houden. Tijdens de pauze krijgen de kinderen in de voormiddag een stuk bio-fruit en in de namiddag een koek. Onze school wordt ondersteund door de Oog voor lekkers-subsidie, waardoor de koek en/of drank betaalbaar wordt voor iedereen. Tijdens de middagpauze kan er melk of water gedronken worden (één keer per week chocomelk, één keer soep). Aan de ouders vragen we om geen snoep, chocolade, chips en frisdranken mee te geven. Om gezondheidsredenen kunnen met de begeleider andere afspraken gemaakt worden.

leerlingenvervoer.

Carpoolen
Wij promoten carpoolen. Dit gebeurt op vrijwillige basis en wordt niet door de school georganiseerd.

Openbaar vervoer
De bel-bus (zie het aanbod van De Lijn) stopt aan onze schoolpoort. Kinderen die wonen in Haacht kunnen een beroep doen op de schoolbus van de gemeente Haacht (meer info op de Muze)

Vervoer bij uitstappen
Wij doen regelmatig beroep op de ouders voor vervoer (zie ook verder onder “engagement”). In principe moeten volgens de verkeersreglementering alle kinderen in een wagen een gordel dragen. Concreet betekent dit, dat je ook vooraan een kind mag plaatsen als de achterbank volzet is. Het gebruik van kinderzitjes is verplicht.

Vervoer naar het zwembad en sporthal

Het vervoer wordt verzorgd door een busmaatschappij.

 • Tweewekelijks gaan we 1 uur sporten in de sporthal ‘Den Dijk’ te Wespelaar. Sport wordt door de begeleiders zelf gegeven.
 • De kinderen vanaf het eerste leerjaar hebben turnkledij nodig in de school. Sportschoenen of pantoffels met witte zool, T-shirt en sportbroek. Deze worden telkens terug mee naar huis genomen.
 • Tweewekelijks gaan we 45’ zwemmen in het zwembad te Tremelo. De begeleiders en de ouders geven zwemles. Zwemkledij wordt op de dag zelf meegebracht en terug meegenomen.

Veiligheid
We vragen de ouders hun kind te begeleiden van de auto tot binnen de schoolpoort. Kinderen worden afgehaald binnen de schoolpoort. Het is de verantwoordelijkheid van elke ouder om de schoolpoort achter zich te sluiten. Voor het verlaten van de school tijdens een klasdag is schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Ook in dat geval wordt het kind binnen de schoolomheining afgehaald.
Indien uw kind door derden (oma of opa, buurvrouw of buurman, kinderoppas etc…) zal worden afgehaald moet de school daar op voorhand uitdrukkelijk van op de hoogte zijn !
Kinderen mogen in geen enkel geval alleen naar huis gaan, als de ouders de school hier niet van verwittigd hebben.

Brandveiligheid
We volgen de voorschriften van de Leuvense brandweer op. Jaarlijks houden we ook een brand-oefening waarvoor een evacuatieplan werd opgesteld.

Verzekering
Brandverzekering en de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid zijn afgesloten bij een marktleider in de verzekeringssector. De weg van huis naar school en omgekeerd is gedekt door de schoolpolis. (Fysieke schade, materiële schade in principe niet) Alle uitstappen met school of klas behoren tot de activiteiten van de school en zijn dus door de schoolpolis gedekt.

Fietsen
Fietsen worden in de fietsenstalling geparkeerd. Vanaf de schoolpoort nemen de fietsers de fiets aan de hand.

Maaltijden
De kinderen brengen zelf hun boterhammen mee in een brooddoos. Snoepen doen wij niet/ weinig op de Muze, een dessert kan in de brooddoos (koek of fruit). Drank is er op school (water, melk en één keer per week is er chocomelk), kinderen die soyamelk drinken brengen dat zelf mee. Elke leefgroep eet in zijn eigen klas samen met de leefgroep. We vinden dit een belangrijk moment (sociaal gebeuren) en vragen dus aan iedereen om op school te blijven eten. Soep is er één keer in de week. Kleuters die in de namiddag naar huis gaan, kunnen worden afgehaald om 12.45u. (ze eten nog mee met de groep).

Gezondheid

 • Bij ongevallen, waarbij verzorging door een arts noodzakelijk is, gaat er iemand van de school met het kind naar de dokter of naar de dienst spoedgevallen. Ouders worden onmiddellijk gecontacteerd. De schoolverzekering dekt de kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald. De school laat het aangifteformulier door de arts invullen. Dit wordt door de ouders aangevuld en terug aan de administratie bezorgd.
 • De ouders van kinderen, die ziek worden op school en niet meer in staat zijn in de klas te functioneren, worden verwittigd. De school rekent erop dat de kinderen zo snel mogelijk worden afgehaald.
 • Kinderen die reeds ziek zijn bij de aanvang van een kamp mogen niet meegestuurd worden en dienen thuis opgevangen te worden. Na genezing staat het de ouders vrij om het kind alsnog naar de plaats van het kamp te brengen, in overleg met de begeleiders. Wanneer kinderen op kamp ziek worden zullen de ouders verwittigd worden. De begeleider heeft het recht om de ouders te vragen het kind op te halen indien hij of zij oordeelt dat de ziekte van het kind een dergelijke zorg vereist dat de normale kampwerking voor de andere kinderen wordt verstoord.
 • Luizen en besmettelijke ziekten: enkele ouders (luizenbrigade) controleren een paar keer per jaar alle kinderen op hoofdluizen.Het vaststellen van neten of luizen wordt gemeld aan de ouders via een brief van het CLB.
 • Besmettelijke ziekten worden aan de begeleider gemeld. Als het nodig is worden besmette kinderen thuis gehouden. Mocht het nodig zijn dan wordt er navraag gedaan bij de schoolarts/CLB.
 • In het schoolgebouw wordt niet gerookt.

milieuzorg en afvalbeleid.

Onze school wil een milieubewuste school zijn. Daarom ondertekenden we een “contract” dat MOS genoemd wordt (milieuzorg op school). Het afval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen en wordt gescheiden opgehaald: restafval, PMD (plastic-, metaal- en drankkartons), karton en papier, fruit-, tuin- en chemisch afval. Kinderen brengen een brooddoos mee, geen zilverpapier. Drank op school wordt voorzien in glazen flesjes.

uitstappen en kampen.

Uitstappen en kampen vormen een belangrijk deel van de Freinet-pedagogiek. Er wordt regelmatig op uitstap gegaan in functie van de projecten of naar theater, film, musea,… Elk jaar gaan we met de ganse school op bosklassen. De duur van het kamp is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. De oudste leefgroep gaat ook met de leefgroep op kamp. De ondersteuning door de ouders is hier essen-tieel: betrokkenheid, vertrouwen, veiligheid, vervoer, enz.
Kinderen die niet meegaan op uitstap worden op school opgevangen. De ouders dienen schriftelijk en op voorhand aan de begeleider kenbaar te maken dat hun kind de uitstap niet zal bijwonen maar ver-kiest op school opgevangen te worden.

leermiddelen.

Freinetschool De Muze volgt net als alle basisscholen het leerplan. Alleen is de manier waarop we dat doen anders. Lees hier alles over de Freinettechnieken in De Muze.

clb.

Onze school werkt nauw samen met de vestiging Keerbergen.

Ons CLB-anker is Dorien Lambrechts. Je kan haar bereiken op dit mailadres:
dorien.lambrechts@vrijclbbro.be